Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

امید به مبارزه با ابرباکتری‌ها با کشفیات تازه در بینی انسان

پژوهشگران در آلمان امیدوارند یافته هایشان راه را برای ساخت نسل تازه ای از آنتی بیوتیکها هموار کند. سالهاست که به مردم هشدار داده شده نسل قدیمی آنتی بیوتیکها توان مبارزه با باکتریهای قوی یا ابرباکتریها را ندارند.
پژوهشگران در آلمان امیدوارند یافته هایشان راه را برای ساخت نسل تازه ای از آنتی بیوتیکها هموار کند. سالهاست که به مردم هشدار داده شده نسل قدیمی آنتی بیوتیکها توان مبارزه با باکتریهای قوی یا ابرباکتریها را ندارند.