Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حملات آلمان و مناقشه بر سر سیاست پذیرش مهاجران

حملات اخیر در آلمان، به انتقادهای منتقدان سیاستهای درهای باز دولت شدت بخشیده است. احزاب راستگرای تندرو، آنها را سندی بر صحت سیاست های ضد مهاجرتی خود می دانند.
حملات اخیر در آلمان، به انتقادهای منتقدان سیاستهای درهای باز دولت شدت بخشیده است. احزاب راستگرای تندرو، آنها را سندی بر صحت سیاست های ضد مهاجرتی خود می دانند.