Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روز جهانی ببر: مبارزه برای بقای جانوری در معرض انقراض

صندوق جهانی حمایت از حیات وحش از کشورهای آسیایی مانند چین و ویتنام خواسته با مزارع پرورش ببر که به منظور خرید و فروش اعضای این حیوان فعال هستند، مبارزه کند.
صندوق جهانی حمایت از حیات وحش از کشورهای آسیایی مانند چین و ویتنام خواسته با مزارع پرورش ببر که به منظور خرید و فروش اعضای این حیوان فعال هستند، مبارزه کند.