Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قاضی آمریکایی دست رد به سینه ۲۹ مدعی وراثت پرینس زد

قاضی دادگاهی در ایالت مینه‌سوتا آمریکا ادعای افراد مختلفی که خود را ‘وراث قانونی’ پرینس، خواننده تازه درگذشته، معرفی می‌کردند رد کرده است. پرینس که وصیت‌نامه‌ای نداشته حدود ۳۰۰ میلیون دارایی از خود به جا گذاشته است.
قاضی دادگاهی در ایالت مینه‌سوتا آمریکا ادعای افراد مختلفی که خود را ‘وراث قانونی’ پرینس، خواننده تازه درگذشته، معرفی می‌کردند رد کرده است. پرینس که وصیت‌نامه‌ای نداشته حدود ۳۰۰ میلیون دارایی از خود به جا گذاشته است.