Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جستجوی افغان‌های ناپدید شده در مسیر اروپا

صدها خانواده افغان برای یافتن رد بستگان خود که در مسیر اروپا ناپدید شده‌اند، به جستجوی اینترنتی روی آورده‌اند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وبسایتی را برای تسهیل پیدا کردن ناپدیدشدگان راه انداخته است.
صدها خانواده افغان برای یافتن رد بستگان خود که در مسیر اروپا ناپدید شده‌اند، به جستجوی اینترنتی روی آورده‌اند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وبسایتی را برای تسهیل پیدا کردن ناپدیدشدگان راه انداخته است.