Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا دولت روحانی می‌خواهد کفه تراوزی کار زنان و مردان را متوازن کند؟

رئیس‌جمهوری ایران یک آزمون استخدامی مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی را به تعویق انداخته، به این دلیل که عدالت از نظر جنسیتی در آن رعایت نشده. به عبارت ساده تر سهمیه‌هایی در استخدام‌ها در نظر گرفته شده که امکان استخدام مردان را از زنان بیشتر کرده است.
رئیس‌جمهوری ایران یک آزمون استخدامی مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی را به تعویق انداخته، به این دلیل که عدالت از نظر جنسیتی در آن رعایت نشده. به عبارت ساده تر سهمیه‌هایی در استخدام‌ها در نظر گرفته شده که امکان استخدام مردان را از زنان بیشتر کرده است.