Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘ارتش نیجریه در کشتار زاریا بیش از حد از زور استفاده کرده’

رای به دادگاهی شدن افراد مسئول در یک کشتار پر تلفات توسط ارتش نیجریه، حکمی است که یک هیات تحقیق قضایی صادر کرده. ماجرای معروف به کشتار زاریا که یکسال پیش اتفاق افتاد، بیش از سیصد کشته بین شیعیان نیجریه بر جای گذاشت.
رای به دادگاهی شدن افراد مسئول در یک کشتار پر تلفات توسط ارتش نیجریه، حکمی است که یک هیات تحقیق قضایی صادر کرده. ماجرای معروف به کشتار زاریا که یکسال پیش اتفاق افتاد، بیش از سیصد کشته بین شیعیان نیجریه بر جای گذاشت.