Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ترامپ ادعای دیدن فیلم انتقال پول به ایران را پس گرفت

در آمریکا، دونالدترامپ نامزد جمهوریخواهان ادعا کرده بود که فیلم مخفی پول پرداخت شده توسط دولت آمریکا به ایران برای آزادی زندانیان آمریکایی را بچشم دیده است. او حالا می گوید چنین فیلمی ندیده است.
در آمریکا، دونالدترامپ نامزد جمهوریخواهان ادعا کرده بود که فیلم مخفی پول پرداخت شده توسط دولت آمریکا به ایران برای آزادی زندانیان آمریکایی را بچشم دیده است. او حالا می گوید چنین فیلمی ندیده است.