Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کمک‌های سازمان ملل برای پناهجویان سوری به مرز اردن رسید

سازمان ملل متحد می‌گوید برای اولین بار طی چند هفته اخیر توانسته به هزاران پناهجوی سوری که در مرز با اردن گیر افتاده‌اند، کمک برساند. چند سازمان امدادی گفته‌اند توانسته‌اند به اندازه نیاز یک ماه مواد غذایی و بهداشتی به پناهجویان برسانند.
سازمان ملل متحد می‌گوید برای اولین بار طی چند هفته اخیر توانسته به هزاران پناهجوی سوری که در مرز با اردن گیر افتاده‌اند، کمک برساند. چند سازمان امدادی گفته‌اند توانسته‌اند به اندازه نیاز یک ماه مواد غذایی و بهداشتی به پناهجویان برسانند.