Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اسکناس‌های کهنه افغانی از تجارت تا سوزانده شدن

معاملات نقدینه و گردش پول فیزیکی در بازارهای افغانستان، سالانه هزینه هنگفتی روی میز دولت می‌گذارد.
معاملات نقدینه و گردش پول فیزیکی در بازارهای افغانستان، سالانه هزینه هنگفتی روی میز دولت می‌گذارد.