Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا اسلام با دنیای مدرن سازگار است؟

هر چند اثبات وجود یک ذات و هویت تاریخی واحد برای اسلام که در تعارض با ارزش‌های مدرن است، دشوار به نظر می‌رسد؛ اما با این حال نمی‌توان وجود یک قرائت دینی غالب در جهان اسلام که تدین را با بخش وسیعی از ارزش های دنیای مدرن ناسازگار می‌بیند، انکار کرد.
هر چند اثبات وجود یک ذات و هویت تاریخی واحد برای اسلام که در تعارض با ارزش‌های مدرن است، دشوار به نظر می‌رسد؛ اما با این حال نمی‌توان وجود یک قرائت دینی غالب در جهان اسلام که تدین را با بخش وسیعی از ارزش های دنیای مدرن ناسازگار می‌بیند، انکار کرد.