Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جماعت احرار مسئولیت بمبگذاری خونین کویته را به عهده گرفت

یک شاخه طالبان پاکستان گفته است که مسئول بمبگذاری انتحاری در بیمارستانی در شهر کویته است که باعث مرگ حداقل ۷۰ نفر شد.
یک شاخه طالبان پاکستان گفته است که مسئول بمبگذاری انتحاری در بیمارستانی در شهر کویته است که باعث مرگ حداقل ۷۰ نفر شد.