Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جهانگیری بعضی همسایگان ایران را به تلاش برای برهم زدن قراردادهای نفتی متهم کرد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران گفته است: “برخی کشورها که با ما میدان مشترک دارند، در داخل کشور هزینه می‌کنند که قراردادهای نفتی سر نگیرد”. او گفته که قراردادهای جدید نفتی ۱۵۰ مورد اصلاحی داشته است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران گفته است: “برخی کشورها که با ما میدان مشترک دارند، در داخل کشور هزینه می‌کنند که قراردادهای نفتی سر نگیرد”. او گفته که قراردادهای جدید نفتی ۱۵۰ مورد اصلاحی داشته است.