Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سازمان ملل چگونه ‘نسل‌کشی’ ایزدیان را به رسمیت شناخت؟

بر خلاف بسیاری از فجایع بشری تاریخ معاصر که روند دادخواهی و رسیدگی قضایی به آنها سالها بعد صورت گرفته، کشتار ایزدیان، به فاصله ای اندک از وقوع آن، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان “نسل‌کشی” معرفی شده است.
بر خلاف بسیاری از فجایع بشری تاریخ معاصر که روند دادخواهی و رسیدگی قضایی به آنها سالها بعد صورت گرفته، کشتار ایزدیان، به فاصله ای اندک از وقوع آن، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان “نسل‌کشی” معرفی شده است.