Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عبور از پزشک محوری، درس از خطای پزشکی

در ایران مرز مشخصی بین پزشک محوری و خطای پزشکی دیده نمی شود. مرگ بیمار به دلایلی خارج از دست کادر پزشکی، با مرگ بیمار به دلایل خطای پزشکی، و با ندادن اطلاعات کافی به بیمار و همراهش یکی فرض می شود و برای برخورد با هم یک راه حل وجود دارد که پزشک مقصر است.
در ایران مرز مشخصی بین پزشک محوری و خطای پزشکی دیده نمی شود. مرگ بیمار به دلایلی خارج از دست کادر پزشکی، با مرگ بیمار به دلایل خطای پزشکی، و با ندادن اطلاعات کافی به بیمار و همراهش یکی فرض می شود و برای برخورد با هم یک راه حل وجود دارد که پزشک مقصر است.