Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا احمدی نژاد برای انتخابات آماده می شود؟

آیا باید سفرها و سخنرانی های اخیر آقای احمدی نژاد را به مفهوم تلاش او برای بازگشت به صحنه سیاسی ایران دانست؟
آیا باید سفرها و سخنرانی های اخیر آقای احمدی نژاد را به مفهوم تلاش او برای بازگشت به صحنه سیاسی ایران دانست؟