Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

درخواست برای برکناری وزیر مهاجرت استرالیا

یک روز پس از افشای اسنادی مبنی بر آزار و اذیت پناهجویان در نائورو، وزیر مهاجرت استرالیا، می گوید بعضی‌ها به دروغ خودزنی می کنند تا به استرالیا بیایند. پیتر داتون، گفته بعضی از این شکایت‌ها ساختگی است.
یک روز پس از افشای اسنادی مبنی بر آزار و اذیت پناهجویان در نائورو، وزیر مهاجرت استرالیا، می گوید بعضی‌ها به دروغ خودزنی می کنند تا به استرالیا بیایند. پیتر داتون، گفته بعضی از این شکایت‌ها ساختگی است.