Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

افشین مبصر؛ شاگرد سرخوش البرز که در بی‌بی‌سی سردبیر شد

افشین مبصر روزنامه‌نگار و از سردبیران بی‌بی‌سی فارسی در عین آرامش و صلح و در زمانی در بستر خود درگذشت که دو ماهی مانده بود به ۶۵ سالگی برسد.
افشین مبصر روزنامه‌نگار و از سردبیران بی‌بی‌سی فارسی در عین آرامش و صلح و در زمانی در بستر خود درگذشت که دو ماهی مانده بود به ۶۵ سالگی برسد.