Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بررسی احتمال استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه

قدرت های غربی می گویند مشغول بررسی گزارش هایی هستند درباره این که سوریه احتمالا در جنگ های اخیر شهر حلب از سلاح شیمیایی استفاده کرده است.
قدرت های غربی می گویند مشغول بررسی گزارش هایی هستند درباره این که سوریه احتمالا در جنگ های اخیر شهر حلب از سلاح شیمیایی استفاده کرده است.