Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زندگی کاسترو و تاثیرگذاری ادامه دار او در کوبا

او چند دهه دشمن واشنگتن بود، از چند سوءقصد، جان سالم به در برده و حالا ۹۰ سالگی اش را جشن می گیرد.
او چند دهه دشمن واشنگتن بود، از چند سوءقصد، جان سالم به در برده و حالا ۹۰ سالگی اش را جشن می گیرد.