Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عاقبت حصر رهبران ‘جنبش سبز’ چه خواهد بود؟

بیش از ۲۰۰۰ روز است که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حبس خانگی اند.
بیش از ۲۰۰۰ روز است که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حبس خانگی اند.