Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چرا برخی انتشار جلسه منتظری را محکوم می‌کنند؟

انتشار جلسه آیت‌الله حسینعلی منتظری با هیئت قضایی اعدام‌های ١٣۶۷ موجی از واکنش‌ها و بحث‌ها را برانگیخته است. گروهی اعدام‌ها را محکوم می‌کنند و گروهی انتشار فایل را.
انتشار جلسه آیت‌الله حسینعلی منتظری با هیئت قضایی اعدام‌های ١٣۶۷ موجی از واکنش‌ها و بحث‌ها را برانگیخته است. گروهی اعدام‌ها را محکوم می‌کنند و گروهی انتشار فایل را.