Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های کابل؛ یکشنبه ۲۴ اسد

به دنبال بروز تنش بین رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان، برخلاف قرار اعلام شده، آنها دیروز با هم دیدار نکردند. روزنامه‌های ۲۴ اسد/ مرداد کابل امروز در مطالب تحلیلی‌شان به ادامه تنش میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی پرداخته‌اند.
به دنبال بروز تنش بین رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان، برخلاف قرار اعلام شده، آنها دیروز با هم دیدار نکردند. روزنامه‌های ۲۴ اسد/ مرداد کابل امروز در مطالب تحلیلی‌شان به ادامه تنش میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی پرداخته‌اند.