Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زندگی در ‘بافت‌های بی‌کیفیت’ شهری؛ نظرات و مشاهدات شما

برداشت شما از بافت های بی کیفیت شهری چیست؟ آیا در شهری که شما زندگی می‌کنید شاهد محله‌هایی با ‘بافت فرسوده یا بی کیفیت شهری’ هستید؟ چه مسائل و امکاناتی، می‌تواند بر کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد؟
برداشت شما از بافت های بی کیفیت شهری چیست؟ آیا در شهری که شما زندگی می‌کنید شاهد محله‌هایی با ‘بافت فرسوده یا بی کیفیت شهری’ هستید؟ چه مسائل و امکاناتی، می‌تواند بر کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد؟