Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شنای موزون، یکی از سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین رشته های المپیک

شنای موزون یکی از سخت ترین ورزش های المپیک است و گفته می شود رسیدن به آمادگی برای رقابت در این رشته، بیشتر از هر ورزش دیگری زمان می برد.
شنای موزون یکی از سخت ترین ورزش های المپیک است و گفته می شود رسیدن به آمادگی برای رقابت در این رشته، بیشتر از هر ورزش دیگری زمان می برد.