Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جرج سلارون، هنرمند گمنامی که جهانی شد

در آغاز و پایان پخش بازیهای المپیک ریو از بعضی شبکه‌های تلویزیونی از جمله بی‌بی‌سی ورزشی، آرم خاصی نمایش داده می‌شود که شبیه دیواری پوشیده از کاشی‌های رنگارنگ است. بی‌بی‌سی آرم المپیک ریو را داخل این دیوار قرار داده است.
در آغاز و پایان پخش بازیهای المپیک ریو از بعضی شبکه‌های تلویزیونی از جمله بی‌بی‌سی ورزشی، آرم خاصی نمایش داده می‌شود که شبیه دیواری پوشیده از کاشی‌های رنگارنگ است. بی‌بی‌سی آرم المپیک ریو را داخل این دیوار قرار داده است.