Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تلفن‌های هوشمند و اعتیاد به آن

افکام، نهاد نظارت بر رسانه ها و ارتباطات در بریتانیا می گوید که تحقیقاتش نشان می دهد که ۵۹ درصد مردم این کشور به تلفنهای همراهشان اعتیاد دارند.
افکام، نهاد نظارت بر رسانه ها و ارتباطات در بریتانیا می گوید که تحقیقاتش نشان می دهد که ۵۹ درصد مردم این کشور به تلفنهای همراهشان اعتیاد دارند.