Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روحانی تندرو در بریتانیا در حمایت از داعش مجرم شناخته شد

انجم چودری یک روحانی تندرو که در بریتانیا متهم به حمایت از گروه دولت اسلامی داعش شده بود در دادگاه مجرم شناخته شده است.
انجم چودری یک روحانی تندرو که در بریتانیا متهم به حمایت از گروه دولت اسلامی داعش شده بود در دادگاه مجرم شناخته شده است.