Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روسیه از پایگاه هوایی همدان برای حمله به داعش استفاده کرد

برای اولین بار بعد از انقلاب ، یک کشور خارجی می گوید که از پایگاههای ایران برای حمله به یک کشور سوم استفاده کرده است.
برای اولین بار بعد از انقلاب ، یک کشور خارجی می گوید که از پایگاههای ایران برای حمله به یک کشور سوم استفاده کرده است.