Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بحران کریمه: روسیه به جنگ اوکراین می‌رود؟

هنوز برای بیشتر پرسش‌هایی که اتفاقات اخیر کریمه ایجاد کرده پاسخی وجود ندارد. هنوز مشخص نیست دقیقا چه اتفاقی افتاده. اما مساله مهمتر اتفاقات آینده است چون این حادثه تنش‌ها میان مسکو و کیف را تا حد خطرناکی افزایش داده.
هنوز برای بیشتر پرسش‌هایی که اتفاقات اخیر کریمه ایجاد کرده پاسخی وجود ندارد. هنوز مشخص نیست دقیقا چه اتفاقی افتاده. اما مساله مهمتر اتفاقات آینده است چون این حادثه تنش‌ها میان مسکو و کیف را تا حد خطرناکی افزایش داده.