Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پوسته و برگ درختانی که در اوگاندا پارچه می شوند

در اوگاندا، قرنهاست که لباس سنتی مردم از الیافی ساخته میشود که پوست درختانی مثل درخت موز است.
در اوگاندا، قرنهاست که لباس سنتی مردم از الیافی ساخته میشود که پوست درختانی مثل درخت موز است.