Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کیفیت زندگی در شهر شما؛ نظرات و تجربه‌های شما

به نظر شما کیفیت زندگی در یک شهر به چه عواملی بستگی دارد؟ آیا شهروندان می‌توانند به افزایش کیفیت زندگی در یک شهر کمک کنند؟ به نظر شما اولویت یک شهر چه باید باشد؟
به نظر شما کیفیت زندگی در یک شهر به چه عواملی بستگی دارد؟ آیا شهروندان می‌توانند به افزایش کیفیت زندگی در یک شهر کمک کنند؟ به نظر شما اولویت یک شهر چه باید باشد؟