Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

استفاده روسیه از پایگاه نوژه؛ قانونی یا فرا قانونی

مقامهای ایران هنوز مایل نیستند درباره چند و چون حضور نیروهای روسی در پایگاه نظانی نوژه در استان همدان صحبت کنند.
مقامهای ایران هنوز مایل نیستند درباره چند و چون حضور نیروهای روسی در پایگاه نظانی نوژه در استان همدان صحبت کنند.