Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چه قدر فارسی را پاس می‌دارید؟

اخیرا شماری از معلمان زیست‌شناسی در ایران واژه‌های پیشنهادی فرهنگستان را “نامانوس” دانسته‌اند. شما چه قدر با واژه‌های پیشنهادی فرهنگستان آشنا هستید و از آنها استفاده می‌کنید؟
اخیرا شماری از معلمان زیست‌شناسی در ایران واژه‌های پیشنهادی فرهنگستان را “نامانوس” دانسته‌اند. شما چه قدر با واژه‌های پیشنهادی فرهنگستان آشنا هستید و از آنها استفاده می‌کنید؟