Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تلاش هنرمند بامیانی برای زنده نگه داشتن موسیقی محلی

یک هنرمند نامدار ولایت بامیان در مرکز افغانستان، تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی محلی را آغاز کرده است.
یک هنرمند نامدار ولایت بامیان در مرکز افغانستان، تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی محلی را آغاز کرده است.