Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سرنوشت ناروشن همسر و فرزند زندانی مخالف در تاجیکستان

سرنوشت همسر و یکی از فرزندان محمدعلی حیط، معاون زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، که روز قبل از سوی افراد ناشناخته از منزلش برده شدند، تا به حال مشخص نیست.
سرنوشت همسر و یکی از فرزندان محمدعلی حیط، معاون زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، که روز قبل از سوی افراد ناشناخته از منزلش برده شدند، تا به حال مشخص نیست.