Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نرخ سود بانکی در ایران و اثر آن بر بازارهای مختلف

شورای پول و اعتبار ایران امروز احتمالا باز درباره نرخ سود بانکی تصمیم می گیرد. حرف از کاهش یا حتی شناور کردن رقم سود است. نرخ سود سپرده و تسهیلات دو ماه پیش کم شده بود ولی گزارش شده بعضی از بانکها آنرا رعایت نمی کنند.
شورای پول و اعتبار ایران امروز احتمالا باز درباره نرخ سود بانکی تصمیم می گیرد. حرف از کاهش یا حتی شناور کردن رقم سود است. نرخ سود سپرده و تسهیلات دو ماه پیش کم شده بود ولی گزارش شده بعضی از بانکها آنرا رعایت نمی کنند.