Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کودکان در خط مقدم آسیب های اجتماعی و محیطی

در خیلی از نقاط دنیا که جنگی هم در کار نیست و اتفاقا یک مقصد دلپذیر برای جهانگردان است، کودکان همچنان در خط مقدم قربانیان آسیب های زیست محیطی و اجتماعی قرار دارند.
در خیلی از نقاط دنیا که جنگی هم در کار نیست و اتفاقا یک مقصد دلپذیر برای جهانگردان است، کودکان همچنان در خط مقدم قربانیان آسیب های زیست محیطی و اجتماعی قرار دارند.