Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حمله به پارتی‌ها و بازداشت مهمانان در ایران؛ نظرات و مشاهدات شما

آیا در ماه های اخیر شاهد افزایش دستگیری در مهمانی های مختلط شهرتان بوده‌اید؟ در صورتی که تجربه برخورد نیروی انتظامی در مهمانی‌ها را داشته‌اید چطور با شما رفتار شده است؟ تأثیر این قبیل برخوردها در سال های اخیر چه بوده؟
آیا در ماه های اخیر شاهد افزایش دستگیری در مهمانی های مختلط شهرتان بوده‌اید؟ در صورتی که تجربه برخورد نیروی انتظامی در مهمانی‌ها را داشته‌اید چطور با شما رفتار شده است؟ تأثیر این قبیل برخوردها در سال های اخیر چه بوده؟