Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فرصت ها و چالش های زنان افغان در صنعت گردشگری

در کابل، زنان جوان یک شرکت گردشگری راه انداخته اند به نام بانو که هدفش ارایۀ خدمات گردشگری و جهان‌گردی به زنان است.
در کابل، زنان جوان یک شرکت گردشگری راه انداخته اند به نام بانو که هدفش ارایۀ خدمات گردشگری و جهان‌گردی به زنان است.