Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هاشمی رفسنجانی: با طرح مسائل اخیر دنبال خدشه به احمد خمینی هستند

اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که موج انتقادها از اعدام‌ هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی ایجاد شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که موج انتقادها از اعدام‌ هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی ایجاد شده است.