Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

همایش سه روزه در کابل برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

وزارت امور زنان افغانستان برای جلب مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی، همایش سه روزه‌ای برگزار کرده‌ است. شرکت‌‌ کنندگان از کمرنگ بودن حضور زنان در نهادهای سیاسی و دولتی انتقاد کرده‌اند.
وزارت امور زنان افغانستان برای جلب مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی، همایش سه روزه‌ای برگزار کرده‌ است. شرکت‌‌ کنندگان از کمرنگ بودن حضور زنان در نهادهای سیاسی و دولتی انتقاد کرده‌اند.