Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چه شد که آیت الله خمینی گفت پرونده ۸ شهریور ‘باید بسته شود’

پرونده انفجار نخست وزیری، با دستور مستقیم آیت الله خمینی بسته شد که با نام بردن مستقیم از خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرد: “من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند.”
پرونده انفجار نخست وزیری، با دستور مستقیم آیت الله خمینی بسته شد که با نام بردن مستقیم از خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرد: “من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند.”