Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مدرسه شاه فهد در آلمان بسته شد

عربستان سعودی مدرسه شاه فهد در بن آلمان را می بندد. این مدرسه یکی از شعبه های مدارس تحت پوشش پادشاهی عربستان سعودی در سراسر اروپاست.
عربستان سعودی مدرسه شاه فهد در بن آلمان را می بندد. این مدرسه یکی از شعبه های مدارس تحت پوشش پادشاهی عربستان سعودی در سراسر اروپاست.