Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

داستان سفر دور و دراز ۶۵۰۰ مهاجر به اروپا

دو روز پیش حدود شش هزار و پانصد مهاجر در نزدیکی سواحل لیبی از آب نجات داده شدند. عده ای از آنها حالا به جزیره سیسیل ایتالیا رسیده اند.
دو روز پیش حدود شش هزار و پانصد مهاجر در نزدیکی سواحل لیبی از آب نجات داده شدند. عده ای از آنها حالا به جزیره سیسیل ایتالیا رسیده اند.