Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آج، بلای جان فیل های آفریقا

تعداد فیل های آفریقایی به طور چشم گیری در دهه گذشته کاهش پیدا کرده. دلیل اصلی آن کشتن این فیلها به خاطر فروش آجشان در بازارهای آسیایی است.
تعداد فیل های آفریقایی به طور چشم گیری در دهه گذشته کاهش پیدا کرده. دلیل اصلی آن کشتن این فیلها به خاطر فروش آجشان در بازارهای آسیایی است.