Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزی که اولین رییس جمهور زن برزیل برکنار شد

دیروز برزیل روز پر خبر و نارآمی را سپری کرد. مجلس سنای برزیل به بی کفایتی دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور رای داد و میشل تمر معاون خانم روسف به عنوان رییس جمهوری جدید قسم خورد.
دیروز برزیل روز پر خبر و نارآمی را سپری کرد. مجلس سنای برزیل به بی کفایتی دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور رای داد و میشل تمر معاون خانم روسف به عنوان رییس جمهوری جدید قسم خورد.