Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سیل در شمال ایران جان چهار نفر از جمله سه عضو یک خانواده را گرفت

بارندگی و توفان شدید در استان‌های شمالی ایران جان چهار نفر از جمله سه عضو یک خانواده را گرفت. سقف بسیاری از خانه‌ها آسیب دیده و برق شهری قطع شده است.
بارندگی و توفان شدید در استان‌های شمالی ایران جان چهار نفر از جمله سه عضو یک خانواده را گرفت. سقف بسیاری از خانه‌ها آسیب دیده و برق شهری قطع شده است.