Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره خطر گسترش ویروس زیکا

پژوهشگران می گویند حدود یک سوم جمعیت جهان، بیش از دو و نیم میلیارد نفر، در مناطقی زندگی می کنند که در برابر ویروس زیکا آسیب پذیر است.
پژوهشگران می گویند حدود یک سوم جمعیت جهان، بیش از دو و نیم میلیارد نفر، در مناطقی زندگی می کنند که در برابر ویروس زیکا آسیب پذیر است.