Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزارشگر تازه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه تازه ای برای ایران معرفی کرده. عاصمه جهانگیر جانشین احمد شهید میشود که ۵ سال این سمت را به عهده داشت اما هیچگاه موفق نشد به ایران سفر کند. گفت‌وگو با الهه هیکس.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه تازه ای برای ایران معرفی کرده. عاصمه جهانگیر جانشین احمد شهید میشود که ۵ سال این سمت را به عهده داشت اما هیچگاه موفق نشد به ایران سفر کند. گفت‌وگو با الهه هیکس.